U petak 23.2. od 18:30 u dvorani B3-37 PMF-a

prof. dr. sc. Sanja Rukavina

Fakultet za matematiku
Sveučilište u Rijeci

održat će predavanje

(SKORO)EKSTREMALNI TERNARNI KODOVI I SIMETRIČNI 2-DIZAJNI

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju.

Sažetak: Broj poznatih samodualnih ekstremalnih kodova duljine n ≡ 0 (mod 12) je prilično malen a njihova klasifikacija je gotova samo za duljine n = 12 i n = 24. S obzirom na tu činjenicu pojavio se interes za pročavanjem samodualnih skoroekstremalnih ternarnih kodova.
U ovom predavanju promatrat ćemo slučajeve n = 36 i n = 48. Dat ćemo klasifikaciju svih simetričnih 2-(36, 15, 6) dizajna koji dopuštaju automorfizam reda 2 i čija matrica incidencije razapinje ekstremalni ili skoroekstremalni   ternarni samodulani kod duljine 36.  Također, bit će prikazani rezultati u kojima su pomoću simetričnih 2-(47, 23, 11) dizajna na kojima djeluje automorfizam reda 6 konstruirani novi samodualni skoroekstremalni ternarni kodovi duljine 48.